Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)

Văn phòng Sở


Tham mưu trình Ban Giám đốc Sở:

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh Quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó Trưởng phòng, Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi quản lý nhà nước về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

c) Trình UBND tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở giao Văn phòng Sở chủ trì.

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị của Sở theo quy định của pháp luật.

c) Dự thảo ban hành (sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nếu có) về bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

3. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao; Quản lý, vận hành trang thông tin điện tử và cổng thông tin dịch vụ công của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Quản lý và chịu trách nhiệm về thủ quỹ, sổ sách kế toán, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện xây dựng kế hoạch cải cách hành chính của Sở và báo cáo thực hiện kế hoạch; xây dựng kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính và báo cáo thực hiên kế hoạch.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và báo cáo theo kế hoạch được phê duyệt.

7. Thực hiện công tác pháp chế của cơ quan.

8. Hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

9. Quản lý Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư; theo dõi thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông.

10. Triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO; quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận, văn hóa công sở, bảo vệ bí mật nhà nước,…của cơ quan.

11. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; quản lý con dấu của cơ quan, của Đảng ủy, của Thanh tra Sở, của Hội cựu chiến binh và của Công đoàn theo quy định; in ấn, sao lục tài liệu theo yêu cầu của lãnh đạo Sở, các phòng và các tổ chức thuộc cơ quan; thực hiện công tác tạp vụ.

12. Hướng dẫn khách đến làm việc thực hiện đúng nội quy cơ quan; giám sát, kiểm tra, đôn đốc công chức thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, quy định của cơ quan; thực hiện các công tác đối nội, đối ngoại; thực hiện công tác dân quân tự vệ của cơ quan; thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của cơ quan; đảm bảo an ninh, an toàn trật tự của cơ quan.

13. Đảm bảo công tác quản trị cơ sở vật chất, các điều kiện, phương tiện làm việc cho các hoạt động của Sở.

14. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp giao ban của Ban Giám đốc và giao ban của Ban Giám đốc với lãnh đạo phòng theo định kỳ và đột xuất theo chỉ đạo của Giám đốc Sở; Dự thảo biên bản kết quả cuộc họp của các cuộc họp nêu trên.

15. Rà soát về thể thức văn bản do các Phòng nghiệp vụ của Sở và Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiêp dự thảo để tham mưu trình Giám đốc, các đồng chí Phó giám đốc Sở theo lĩnh vực được phân công thực hiện ký ban hành (về nội dung văn bản là do phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc).

16. Dự thảo lịch công tác tuần của Ban giám đốc.

17. Theo dõi và tổng hợp việc cử nhân sự tham gia thành viên các hội đồng, Ban Chỉ đạo, tổ chuyên viên,… mà Sở Kế hoạch và Đầu tư là thành viên Ban chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành có liên quan.

18. Phối hợp với Thanh tra Sở trong theo dõi việc chấp hành nội quy cơ quan, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

19. Thực hiện công tác Đảng cho Đảng ủy Sở.

20. Tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ từ Trung tâm hành chính công của tỉnh đến các phòng nghiệp vụ liên quan; Tiếp nhận kết quả xử lý hồ sơ của các phòng chuyển giao đến Trung tâm hành chính công của tỉnh (qua hệ thống Bưu điện) để trả kết quả đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

21. Thực hiện ký các văn bản theo quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

   23. Tổ chức và hoạt động của Văn phòng do Chánh Văn phòng phân công cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở.

 Điện thoại liên lạc    0251.3822.505

 

1. Chánh Văn phòng​

- Họ và tên:     Đồng Hoài Nam

- Ngày tháng năm sinh: 10/12/1982

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3822.505

 + Di động      0908.101.282

- Email: namdh@dongnai.gov.vn​​
​2. Phó Chánh Văn phòng

- Họ và tên: Hoàng Thị Hiền

- Ngày tháng năm sinh: 26/2/1979

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3822.505

 + Di động      0918.154.728

- Email: hienht@dongnai.gov.vn​

Vp-HoangThiHien.bmp 
3. Phó Chánh Văn phòng
- Họ và tên:    Nguyễn Vũ Anh Dũng
- Ngày tháng năm sinh: 27/7/1987
- Điện thoại liên lạc:
   + Cơ quan    0251.3822.505
   + Di động     0978073223
- Email: dungnva.skhdt@dongnai.gov.vn
NGUYENVUANHDUNG.jpg

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​