Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)

Phòng Tổng hợp Quy hoạch

     1. Chủ trì, tham mưu Ban giám đốc triển khai thực hiện Luật quy hoạch trên địa bàn tỉnh (trừ công tác bố trí vốn lập quy hoạch) thuộc trách nhiệm tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư; chủ trì theo dõi về quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh (bao gồm các nội dung tích hợp vào quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh), kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, 05 năm và hàng năm của tỉnh; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh của tỉnh, tổ điều phối phát triển vùng và các nội dung khác có liên quan.

- Thực hiện tham gia các hội đồng về quy hoạch, liên kết vùng, tổ điều phối phát triển vùng thực hiện góp ý các nội dung về quy hoạch theo lĩnh vực được phân công;  trong quá trình thực hiện lấy ý kiến các phòng nghiệp vụ có liên quan của Sở (nếu cần thiết).

2. Tham mưu về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai hàng năm, 05 năm theo Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Tham mưu chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, Tỉnh uỷ và Hội đồng nhân dân tỉnh và theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, năm theo qui định.

4. Tham mưu hướng dẫn và giám sát, kiểm tra các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch chương trình, dự án phát trin kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt.

5. Tổng hợp xây dựng chương trình công tác quý, năm của cơ quan.

6. Theo dõi các vấn đề liên quan đến công tác Quốc phòng - An ninh của tỉnh.

7. Đề xuất, cung cấp thông tin kinh tế - xã hội cho các cơ quan và báo, đài theo phân công.

8. Tham mưu, theo dõi, tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển các Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

9. Chủ trì, phối hợp các nội dung liên quan công tác tái cơ cấu kinh tế tỉnh Đồng Nai, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (chỉ số PCI).

10. Chủ trì theo dõi, tổng hợp các hoạt động hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh, các đơn vị trong tỉnh với các địa phương và doanh nghiệp trong nước.

11. Chủ trì tham mưu cấp, điều chỉnh, chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thực hiện ký quỹ đảm bảo đầu tư và giám sát đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước nằm ngoài Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Biên Hoà và thị xã Long Khánh.

12. Chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ có liên quan tham mưu công tác giao ban ngành kế hoạch và đầu tư trên địa bàn tỉnh.

13. Tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quy hoạch, kế hoạch.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

15. Tổ chức và hoạt động của phòng Tổng hợp, quy hoạch do Trưởng phòng phân công cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở.

Điện thoại liên lạc:  0251.3821.631

 ​1. Trưởng phòng

- Họ và tên:    Võ Minh Trung

- Ngày tháng năm sinh: 08/12/1984

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3821.631

 + Di động      0909​​.688.309

- Email: trungvm@dongnai.gov.vn

 THQH-VoMinhTrung.jpg

2. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:    Huỳnh Thị Quế Anh

- Ngày tháng năm sinh: 1981

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3821.631

 + Di động      0913.576.876

- Email: anhhtq@dongnai.gov.vn

THQH-HuynhThiQueAnh.jpg

 ​

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​