Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)

Phòng Quản lý ngành

Tham mưu, giúp Ban Giám đốc Sở:

1. Chủ trì, phối hợp với phòng Tổng hợp, Quy hoạch thẩm định, điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật- chuyên ngành; kế hoạch, chương trình mục tiêu của các ngành (trừ ngành an ninh quốc phòng) và tổ chức đoàn thể xã hội (nếu có) trên địa bàn tỉnh và các đơn vị trực thuộc có liên quan.

Tham gia các hội đồng về quy hoạch, thực hiện góp ý các nội dung về quy hoạch theo lĩnh vực được phân công; trong quá trình thực hiện lấy ý kiến các phòng ban liên quan của Sở (nếu cần thiết)

2. Đề xuất góp ý chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý; tổng hợp đề xuất giao kế hoạch 05 năm, chiến lược 10 năm và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh làm chủ sở hữu.

3. Theo dõi các chương trình phục vụ nông thôn và miền núi.

4. Theo dõi, phối hợp triển khai các chương trình phát triển kinh tế xã hội theo lĩnh vực, ngành quản lý.

5. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch của ngành, đơn vị theo dõi hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

6. Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ có liên quan đề xuất, triển khai và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc (nếu có) trong qua trình triển khai thực hiện thủ tục  cấp, điều chỉnh, chấm dứt hoạt động dự án, thu hồiquyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước nằm ngoài Khu công nghiệp theo quy định của Luật  Đầu tư và các quy định có liên quan.

Tham mưu cấp, điều chỉnh, chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước nằm ngoài Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (trừ địa bàn thành phố Biên Hoà và thị xã Long Khánh) và chủ trì tổng hợp báo cáo theo quy định.

7. Rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình cấpđiều chỉnh, chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước nằm ngoài Khu công nghiệp. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện.

8. Tham mưu về thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

9. Đầu mối tổng hợp công tác lập kế hoạch, giao kế hoạch và theo dõi tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu từ Trung ương hỗ trợ (trừ các chương trình cụ thể hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư công); hướng dẫn các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm các chương trình mục tiêu quốc gia. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, kế hoạch hàng năm gửi Bộ, ngành theo quy định.

10. Chủ trì tham mưu ban hành và tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh: hướng dẫn việc thực hiện chính sách xã hội hóa; tổng hợp danh mục dự án kêu gọi xã hội hóa hàng năm, 05 năm báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh thông qua; phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo tình hình và đề xuất xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách xã hội hóa.

11. Tổng hợp xây dựng và theo dõi tình hình thực hiện đề án phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh.

12. Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

13. Chủ trì xây dựng, triển khai kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; tham mưu, tổng hợp báo cáo chương trình, kế hoạch triển khai chính sách về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm và 05 năm trên địa bàn tỉnh và kết quả thực hiện theo định kỳ.

14. Đầu mối tổng hợp, đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách, kế hoạch và giải quyết các vướng mắc về chính sách phát triển kinh tế tập thể; hợp tác xã, kinh tế tư nhân; hướng dẫn theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh; thực hiện công tác quản lý liên quan đến liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo thẩm quyền.

Đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Định kỳ lập báo cáo gửi UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

15.  Chủ trì việc kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư các dự án trong nước sử dụng vốn ngoài ngân sách sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trừ địa bàn thành phố Biên Hoà và thị xã Long Khánh); tổng hợp báo cáo định theo quy định.

Chủ trì, tổng hợp dự thảo báo cáo định kỳ 6 tháng và cả năm về báo cáo giám sát đánh giá đầu tư gửi UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

16. Theo dõi và thực hiện nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với hoạt động của các Hiệp hội doanh nghiệp; Ban hành động hỗ trợ doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc có liên quan.

17. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

18. Về các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO)

a) Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt tiếp nhận các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của tỉnh.

b) Giám sát, đánh giá thực hiện các chương trình, dự án sử dụng các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc liên quan đến các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài có liên quan đến nhiều Sở, ban, ngành, cấp huyện, cấp xã; báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

19. Tổ chức và hoạt động của phòng Quản lý ngành do Trưởng phòng phân công cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc.

 Điện thoại liên lạc:  0251.3843.635

 

​​​​​1. Trưởng phòng

- Họ và tên:     Nguyễn Đình Chiến

- Ngày tháng năm sinh: 1982

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3843.635

 + Di động    

- Email: chiennd@dongnai.gov.vn​

PTKTN-NguyenDinhChien.png 
2. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:    Nguyễn Thị Đoan Trang

- Ngày tháng năm sinh: 1976

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan    0251.3843.635

 + Di động     0916.667.398

- Email: trangntd@dongnai.gov.vn

PTKTN-NguyenThiDoanTrang.jpg
3. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:     Nguyễn Kim Trung

- Ngày tháng năm sinh:  02/7/1971

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3825.694

 + Di động     0913.170.703

- Email trungnk@dongnai.gov.vn

PTKTN-NguyenKimChung.jpg

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​