Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư


Tham mưu Ban Giám đốc Sở:

1. Công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án đầu tư công:

a) Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; điều chỉnh dự án trong trường hợp có điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư phải thẩm định lại nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

b) Chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Sở Kế hoạch và Đầu tư là Thường trực hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư), Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án đầu tư công, các văn bản hướng dẫn và pháp luật khác liên quan.

c) Chủ trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách điều chỉnh trong trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư công có điều chỉnh tổng mức đầu tư, các dự án đầu tư theo hình thức PPP có điều chỉnh phần vốn đầu tư công tham gia vào dự án.

2. Công tác tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở và các nội dung khác của Dự án đầu tư hoặc Báo các kinh tế kỹ thuật dự án sử dụng vốn đầu tư công: tham gia ý kiến về phương án huy động vốn, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng công trình, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, kiến nghị cơ chế phối hợp, chính sách ưu đãi, hỗ trợ thực hiện dự án.

3. Công tác quản lý, huy động nguồn vốn và phân bổ kế hoạch vốn:

a) Hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm và hàng năm.

b) Chủ trì nghiên cứu, tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm và hàng năm cho các dự án đầu tư do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch trên địa bàn tỉnh từ nguồn ngân sách địa phương, ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư, trái phiếu Chính phủ,….trình lãnh đạo tỉnh xem xét quyết định, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ ngành trung ương.

c) Phối hợp với Sở Tài chính lập kế hoạch tài chính 3 năm và hàng năm, dự toán ngân sách tỉnh và phân bổ ngân sách cho các cơ quan, tổ chức đơn vị trong tỉnh; trình UBND tỉnh cân đối các nguồn vốn đầu tư phát triển; các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh như cân đối tích lũy và tiêu dùng, cân đối vốn đầu tư phát triển.

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư theo ngành, lĩnh vực.

e) Tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện kế hoạch và Đầu tư hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm; các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Tổng hợp tham mưu đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư trung hạn và hàng năm báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ ngành Trung ương xem xét quyết định.

4. Về quản lý vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

a) Vận động, thu hút, điều phối quản lý nguồn vốn ODA của tỉnh; hướng dẫn các Sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; tổng hợp danh mục các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ trình UBND tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b) Giám sát, đánh giá thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

c) Tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ đấu thầu của các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định.

5. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở xử lý các kiến nghị của các đơn vị liên quan đến chủ trương đầu tư, cân đối vốn cho các công trình thuộc nguồn vốn đầu tư công.

6. Quản lý về đấu thầu:

a) Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản lãnh đạo Sở tnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư.

b) Chủ trì, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định.

7. Về kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư:

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư đối với các công trình sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh, giám sát đánh giá tổng thể đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các huyện, các Sở, ngành, các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư dự án sử dụng ngân sách theo chế độ quy định; thực hiện giám sát đánh giá đầu tư của cộng đồng theo quy định.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ban ngành có liên quan giúp UBND tỉnh giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn.

8. Tổng hợp, phê duyệt Dự án, Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Tham mưu cho Giám đốc Sở tổng hợp thẩm định các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh; thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt.

9. Chủ trì, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán của dự án đầu tư (sử dụng vốn đầu tư công) không có cấu phần xây dựng.

10. Tham mưu xử lý các nội dung của Hội đồng tư vấn đấu thầu liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

12. Về dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong nước: Chủ trì xây dựng danh mục dự án đầu tư theo hình thức PPP, tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định các thủ tục về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư do UBND tỉnh phê duyệt; Giám sát đánh giá đầu tư.

13. Về đấu thầu dự án có sử dụng đất: xây dựng danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, xây dựng quy chế thực hiện và tổ chức thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

15. Tổ chức và hoạt động phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư do Trưởng phòng phân công cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở.

   Điện thoại liên lạc   0251.3822.510

 

1. Trưởng phòng

- Họ và tên:     Phan Trung Hưng Hà

- Ngày tháng năm sinh: 05/11/1971

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3822510

 + Di động      0913.655.147

- Email: hapth@dongnai.gov.vn​

DTTD-PhanTrungHungHa.jpg 

2. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:     Đào Công Tùng

- Ngày tháng năm sinh: 1978

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3822.510

 + Di động      0918.334.262

- Email: tungdc@dongnai.gov.vn

DTTD-DaoCongTung.jpg

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​