Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)

Thanh tra Sở


Tham mưu Ban Giám đốc Sở:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở.

2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở;

3. Hướng dẫn, kiểm tra các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra.

4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan và các quy định của pháp luật về Kế hoạch và Đầu tư, theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh. Nội dung Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hàng năm (hoặc đột xuất nếu có) được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Xử lý các vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực công tác được giao theo quy định và báo cáo kết quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

6. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền những quy định trái với văn bản pháp luật của Nhà nước được phát hiện qua hoạt động thanh tra.

7. Hàng năm xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

8. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, công tác tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

9. Đầu mối tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân; nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; phối hợp với Văn phòng Sở để thống nhất lịch tiếp công dân, tiếp doanh nghiệp định kỳ của Ban Giám đốc Sở.

10. Tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra khi có yêu cầu của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

11. Chủ trì, phối hợp Văn phòng Sở xây dựng kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính và thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt, tổng hợp báo cáo theo quy định; tổng hợp kết quả thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác cải cách hành chính.

12. Chủ trì thực hiện kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, trách nhiệm người đứng đầu. Kiểm tra, xử lý cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong Sở chấp hành nội quy, quy chế làm việc, quy định pháp luật.

Theo dõi, thực hiện công tác đánh giá công vụ cơ quan hàng tuần, 6 tháng, năm; thực hiện đánh giá công vụ giữa các cơ quan

13. Là đầu mối của Sở trong việc phối hợp công tác với Cổng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp (Tổng đài 1022).

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

  15. Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở do Chánh Thanh tra phân công cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở.

   Điện thoại liên lạc: 0251.3843.705

 

1. Chánh Thanh tra​​

- Họ và tên:     Nguyễn Hùng Hải

- Ngày tháng năm sinh: 1978

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3843.705 

 + Di động      0919.894.199

- Email: hainh@dongnai.gov.vn

TT-NguyenHungHai.jpg

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​