Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Triển khai thực hiện Văn bản số 516/TTg-KSTT ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
      ​Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4671/UBND-HCC ngày 05/05/2021 về việc triển khai Văn bản số 516/TTg-KSTT ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành.

     Để tiếp tục góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Giám đốc yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau:

     1. Thực hiện nghiêm, có hiệu quả việc cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về Ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025, trong đó: 

     - Kịp thời nắm bắt, phản ánh, kiến nghị, báo cáo những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

     - Có ý kiến góp ý phương án cắt giảm, đề xuất phương án đơn giản hóa các quy định liên quan đến việc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

    - Đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

     2. Khẩn trương triển khai hiệu quả Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

     Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 14/KH-SKHĐT ngày 08/01/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2020 – 2025; trong đó trong năm 2021 phải hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực của ngành Kế hoạch và Đầu tư đạt tối thiểu tương ứng 30% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

     3. Về công tác xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh tập trung thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên môi trường điện tử:

       - Tiếp tục mở rộng việc sử dụng văn bản điện tử (trừ văn bản mật), chữ ký số, xử lý công việc trên môi trường điện tử, bảo đảm đồng bộ trong triển khai, không gửi kèm bản giấy, thực hiện lưu trữ điện tử và hoàn thành các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ năm 2021.

   - Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 4577/SKHĐT-VP ngày 07/12/2020 của Sở Kế hoạch và đầu tư về việc xây dựng, phát triển chính quyền điện tử năm 2021.

     - Thực hiện quy trình thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận lợi, cắt giảm chi phí trước khi xây dựng, hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công tỉnh; đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Phòng Tổng hợp quy hoạch.​
 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​