Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Ban hành, rà soát và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

​           1. Tham mưu ban hành văn bản pháp luật:

          Ngày 23/02/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 588/SKHĐT-QLN gửi Sở Tư pháp đề nghị phối hợp thẩm định để trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Đề án hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2021 –2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

          - Đánh giá cụ thể công tác tham mưu ban hành văn bản pháp luật (tính kịp thời, phù hợp với văn bản QPPL của cấp trên):

          Nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng công tác tham mưu ban hành văn bản QPPL, ngay từ đầu năm 2021, Văn phòng Sở đã tham mưu trình Ban Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch số 65/KH-KHĐT ngày 22/01/2021 về thực hiện công tác pháp chế năm 2021.

          Trong 9 tháng đầu năm 2021, Sở đã tiến hành rà soát và cũng đã có Văn bản số 994/SKHĐT-VP ngày 25/3/2021 và Văn bản số 3350/SKHĐT-VP ngày 25/8/2021 báo cáo Sở Tư pháp: Sở không đề xuất bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành không còn phù hợp theo quy định của pháp luật.

          Trong quá trình tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở đã tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, từ việc soạn thảo, lấy ý kiến của các đơn vị, địa phương có liên quan, lấy ýkiếncủacác đối tượng chịu sự tác động của văn bản, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến thẩm tra của các ban của Hội đồng nhân dân (đối với Nghị quyết) trước khi trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

2.  Công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL:

-Thống kê số lượng văn bản QPPL được kiểm tra, rà soát vào Phần 2, biểu 1kèm theo đề cương báo cáo.

-Đánh giá kết quả kiểm tra, rà soát văn bản QPPL của đơn vị:

+ Đảng ủy, Ban Giám đốc thường xuyên tăng cường chỉ đạo các công chức Sở thực hiện công tác tự kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính của phòng nhằm kịp thời phát hiện những văn bản trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với quy định pháp luật mới ban hành để báo cáo Ban Giám đốc Sở kiến nghịcấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với các quy định hiện hành kịp thời và đầy đủ.

+ Trong 9 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 v/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Đồng Nai năm 2020, trong đó Sở Kế hoạch và Đầu tư có 01 Nghị quyết và 1 Quyết định, cụ thể là:

* Nghị quyết 194/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 về việc sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 72016 –2020 và chủ trương đầu tư một số dự án được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh.

*  Quyết  định  số  34/2016/QĐ-UBND  ngày  08/6/2016  về  việc  ban  hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được thay thế bởi Quyết định số 55/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh

.3. Công tác tổ chức theo dõi thi hành pháp luật:Trong 9 tháng đầu năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầutư đã triển khai phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương cụ thể như sau: 

- Bộ Luật Lao động 2019;

- Luật Chứng khoán 2019;

- Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp;

- Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020;

- Luật Thanh niên 2020;

- Luật Đầu tư 2020;

- Luật Doanh nghiệp 2020;

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020

- Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP);

- Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020;

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

Văn phòng Sở

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​