Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

   1. Mục Đích​   

   Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Kết luận số 13 KL/TW đến các cấp ủy cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động trong công tác phòng, chống tội phạm, góp phần tích cực tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về trật tự, an toàn xã hội.

   2. Yêu cầu:

   - Các cấp ủy cơ sở đảng nghiêm túc đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tội phạm trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả Kết luận số 13-KL/TW trong thời gian tới.

   - Tiếp tục xác định công tác phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách, thường xuyên, liên tục và lâu dài. Huy động sức mạnh tổng hợp tham gia công tác phòng, chống tội phạm, gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng trong Đảng bộ khối đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh, trật tự của cơ quan, đơn vị.

   3. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

   - Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tội phạm.

   - Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong cơ quan, đơn vị.

   - Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị các cấp vững mạnh.

   - Tăng cường công tác an ninh quốc phòng, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tại cơ quan cơ quan, đơn vị.

   - Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới - Các đảng bộ, chi bộ cơ sở và các cơ quan, đơn vị thưởng xuyên làm tốt.

   4. Tổ chức thực hiện: 

   Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai, thực hiện lồng ghép với các nội dung của Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác đấu tranh phỏng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025. Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức phổ biến, quán triệt Kết luận số 13-KL/TW nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung công tác phòng, chống tội phạm theo Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thanh tra Sở​


TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​