Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Triển khai Kế hoạch số 157/KH-MTTQ-BTT ngày 23/3/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai về việc giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và đảng viên năm 2022.
 

​Căn cứ Kế hoạch số 404/KH-MTTW-BTT ngày 10/02/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 157/KH-MTTQ-BTT ngày 23/3/2022 về việc giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và đảng viên năm 2022, với mục đích góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nhằm bảo vệ quyền và lợỉ ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Kịp thời phát hiện và kiến nghị khắc phục những tồn tại, hạn chế, xử lý sai phạm, khuyết điểm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội. Nội dung của Kế hoạch bao gồm:

 

- Về nội dung giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và đảng viên năm 2022 gồm:

(1) Giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của ngưòi đứng đầu, cẩn bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên ở nơi làm việc theo các nội dung: biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 (khỏa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên.

(2) Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú quy định tại Điều 2 Quy định sổ 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú;

- Về hình thức giám sát: Giám sát thường xuyên ở nơi làm việc và nơi cư trú của cán bộ, đảng viên; Thành lập Đoàn giám sát đổi với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý khi có dư luận, phản ánh, thông tin báo chí nêu.

- Về đối tượng, phạm vi giám sát: Là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên ở nơi làm việc; Cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú; Người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên khi có dư luận, phản ánh, thông tin báo chí nêu.

- Về phương pháp tiến hành: 

+ Thành lập Đoàn giám sát do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì, các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp phối họp tổ chức giám sát; 

+ Giám sát ở nơi cư trú do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã chủ trì, chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận ở ấp, khu phố và các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở phối hợp giám sát; 

+ Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, hướng dẫn tổ chức Công đoàn các cấp chủ trì thực hiện công tác giám sát.

Trên đây là nội dung Kế hoạch số 157/KH-MTTQ-BTT ngày 23/3/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai về việc giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và đảng viên năm 2022. Ban Chấp hành Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai đã triển khai Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ công đoàn, đảng viên tại Sở để tổ chức thực hiện.

(Đính kèm Hướng dẫn số 157/KH-MTTQ-BTT ngày 23/3/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai)./.

Văn phòng Sở​
 

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​