Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
Kế hoạch thông tin tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023

 

​     Ngày 10/02/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch số 83/KH-SKHĐT thông tin, tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022, với mục đích:

- Tiếp tục tăng cường thúc đẩy sự chủ động của các phòng ban thuộc Sở trong thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; tăng cường sự giám sát của cá nhân, tổ chức đối với hoạt động cải cách thủ tục hành chính và các quy định có liên quan; kêu gọi sự chung tay, góp sức, hiến kế của người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Sở trong quá trình thực thi công vụ; phát huy tính năng động, sáng tạo để lan tỏa tinh thần cải cách trong cán bộ, công chức, viên chức; thúc đẩy người dân, tổ chức tích cực đóng góp ý tưởng, sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính nhằm hoàn thiện các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, phục vụ người dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; qua đó nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

- Tăng cường mức độ tiếp cận thông tin của người dân, kịp thời cập nhật, phổ biến đến người dân các chủ trương, chính sách trong cải cách thủ tục hành chính; hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc thường gặp của người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Hỗ trợ công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, các tiện ích khác trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

* Nội dung tuyên truyền:

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức

a) Các văn bản của Trung ương và địa phương về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các Đề án, Chương trình, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Cổng Dịch vụ công Quốc gia

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết số 17- NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII; Chương trình hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng (khóa X); Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 21/02/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-TW ngày 01/8/2007 tại Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước.

- Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030; Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025; Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 26/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã.

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2020/TTVPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

- Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 5755/KH-UBND ngày 27/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của UBND tỉnh và của các đơn vị, địa phương; các quy định về thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

b) Quy định về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân; các quy tắc ứng xử, văn hóa trong giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc thẩm quyền của các cấp, các ngành.

c) Giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định của pháp luật, nhất là trong thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Xây dựng mỗi cán bộ, công chức, người lao động là một tuyên truyền viên về lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

d) Tuyên truyền các hoạt động thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Tình hình triển khai, các giải pháp nâng cao và kết quả thực hiện các chỉ số: Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và các chỉ số khác.

đ) Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

e) Phê phán những hiện tượng tiêu cực, thái độ cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cá nhân, tổ chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.

2. Đối với người dân và doanh nghiệp

a) Những nội dung cơ bản của các chủ trương, chính sách của Nhà nước có liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

b) Bộ thủ tục hành chính, danh mục các dịch vụ công đã được công bố theo các văn bản, quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung TTHC; cách tra cứu, tìm hiểu các TTHC; khai thác sử dụng các biểu mẫu...).

c) Hướng dẫn cách thức, nội dung cần biết khi thực hiện TTHC trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; các tiện ích cải cách hành chính mới tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính: Mô hình phi địa giới hành chính, sử dụng dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, các ứng dụng công nghệ thông tin như: Thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, nộp hồ sơ trực tuyến của Sở; tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ, mức phí, lệ phí…

d) Hướng dẫn, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định pháp luật, nhất là trong thực hiện thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

đ) Thông tin rộng rãi đến cộng đồng người dân, doanh nghiệp về kết quả hoạt động thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; cơ chế một cửa, một cửa liên thông; trọng tâm là tập trung tuyên truyền về các quy định, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở, nhất là các lĩnh vực như: đầu tư, đăng ký kinh doanh... e) Hệ thống phản ánh, kiến nghị trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Tổng đài Dịch vụ công tình Đồng Nai (0251) 1022 và cách thức phản ánh, kiến nghị về quy định, thủ tục hành chính.

 

* Hình thức tuyên truyền:

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức

a) Đăng tin, bài viết và các văn bản kiểm soát thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của Sở

b) Thông qua các tài liệu hướng dẫn: Sổ tay nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; thiết kế các sản phẩm truyền thông, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ thanh toán trực tuyến đã được tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia thuộc tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

d) Thông qua các cuộc họp giao ban hàng tuần; Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 6 tháng, năm và các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở khi cần thiết

đ) Thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức Sở như: Đào tạo quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, bồi dưỡng các chức danh công chức, lồng ghép nội dung cải cách hành chính để tuyên truyền, hướng dẫn

e) Các hình thức tuyên truyền khác phù hợp.

2. Đối với người dân và doanh nghiệp

a) Trên Trang thông tin điện tử của Sở: Thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai TTHC đã được công bố, sửa đổi, bổ sung; các tin tức về cải cách hành chính, các quy định mới, chính sách mới tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết TTHC, các dịch vụ công cộng thiết yếu cho người dân, tổ chức.

b) Thông qua niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh, hình thức công khai rõ ràng, đúng quy định, thuận lợi cho việc tìm hiểu, tra cứu thông tin.

c) Đăng tải các video tuyên truyền về cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Văn phòng Sở

Văn phòng

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​