Thứ 6 - 26/02/2016
Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10-10-2022
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
Kỷ niệm 92 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng và 23 năm ngày dân vận cả nước 15/10/1999 - 15/10/2022
BÁO CÁO TÓM TẮT Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh Đồng Nai. (Tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND cuối năm 2020 ngày 02/12/2020)
 
 

​I. Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020

Trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 4 năm 2016-2019, dự kiến thực hiện năm 2020, ước kết quả thực hiện các chỉ tiêu 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết HĐND tỉnh như sau:

Trong 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết số 179/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh, kết quả thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết có: 

- 02 Chỉ tiêu chính vượt mục tiêu Nghị quyết (Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tỷ lệ huyện đạt chuẩn nông thôn mới); 02 chỉ tiêu thành phần vượt mục tiêu Nghị quyết (tỷ lệ tuyển sinh đào tạo từ trung cấp nghề trở lên trên tổng số người được tuyển sinh trong năm; tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp).

- 12 chỉ tiêu đạt mục tiêu Nghị quyết.

- 04 chỉ tiêu chính không đạt mục tiêu Nghị quyết (Tốc độ tăng trưởng kinh tế, GRDP bình quân đầu người, kim ngạch xuất khẩu, tổng thu ngân sách nhà nước trên tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh) và 02 chỉ tiêu thành phần không đạt mục tiêu Nghị quyết (tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội; tỷ lệ che phủ rừng).

Cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế:

(1) Tổng sản phẩm trên địa bàn - GRDP tăng bình quân 7,43%/năm (tại thời điểm đánh giá), không đạt mục tiêu Nghị quyết (tăng 8-9%/năm). Trong đó: nông lâm nghiệp thủy sản tăng 3,27%, công nghiệp xây dựng tăng 8,93%, dịch vụ tăng 6,27%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 5,99%.

(2) Tổng sản phẩm trên địa bàn - GRDP bình quân đầu người năm 2020 (theo giá hiện hành) đạt 4.980 USD, không đạt mục tiêu Nghị quyết (mục tiêu 5.300-5.800 USD).

(3) Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng bình quân khoảng 6,12%/năm, không đạt mục tiêu Nghị quyết (tăng 9 - 11%/năm).

(4) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm 2016 - 2020 đạt khoảng 452,2 ngàn tỷ đồng, vượt mục tiêu Nghị quyết (mục tiêu huy động 400 - 420 ngàn tỷ đồng), tỷ lệ đầu tư trên GRDP bình quân trên 28,6%/năm.

(5) Tổng thu ngân sách Nhà nước hàng năm đạt và vượt dự toán Trung ương giao, tổng thu ngân sách nhà nước so với GRDP hàng năm đạt tỷ lệ 15,9%, không đạt mục tiêu Nghị quyết (Mục tiêu Nghị quyết 17% - 18% GRDP). 

(6) Đến năm 2020, toàn tỉnh có 133 xã (chiếm 100%) đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 53 xã/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (chiếm 39,8%) và 11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nông thôn mới (chiếm 100%), vượt mục tiêu Nghị quyết (Mục tiêu Nghị quyết có 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 15% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 80% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới)

2. Các chỉ tiêu xã hội:

(7) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến năm 2020 còn 1,0%, đạt mục tiêu Nghị quyết.

(8) Số giường bệnh/vạn dân là 30 giường bệnh/vạn dân, đạt mục tiêu Nghị quyết; Số bác sỹ/vạn dân là 8,5 bác sỹ/vạn dân, đạt mục tiêu Nghị quyết. 

(9) Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng theo độ tuổi giảm còn 8,0% đạt mục tiêu Nghị quyết; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng chiều cao theo độ tuổi giảm còn 22,5% đạt mục tiêu Nghị quyết.

(10) Đến năm 2020 giảm 0,19% tỷ lệ hộ nghèo (tương ứng 1.500 hộ nghèo) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, đạt mục tiêu Nghị quyết (mục tiêu Nghị quyết giảm còn dưới 1%).

(11) Đến năm 2020, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội 49%, không đạt mục tiêu Nghị quyết (mục tiêu Nghị quyết khoảng 55%); tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 47%, vượt  mục tiêu Nghị quyết (mục tiêu Nghị quyết khoảng 40%); tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 90%, đạt mục tiêu Nghị quyết.

(12) Đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 65%, đạt mục tiêu Nghị quyết, trong đó tỷ lệ tuyển sinh đào tạo từ trung cấp nghề trở lên trên tổng số người được tuyển sinh trong năm đạt 25%, vượt mục tiêu Nghị quyết (mục tiêu Nghị quyết là trên 20%).

(13) Đến năm 2020, giữ tỷ lệ lao động không có việc làm khu vực đô thị ở mức 2,4%, đạt mục tiêu Nghị quyết.

(14) Đến năm 2020 có trên 95% ấp, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hóa; trên 98% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn hộ gia đình giữ vững và phát huy danh hiệu gia đình văn hóa, đạt mục tiêu Nghị quyết.

(15) Đến năm 2020, tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn QC02  là 80%, đạt mục tiêu Nghị quyết.

3. Về môi trường:

(16) Đến năm 2020, Thu gom và xử lý 100% chất thải y tế, đạt mục tiêu Nghị quyết; 100% chất thải nguy hại, đạt mục tiêu Nghị quyết; 100% chất thải công nghiệp không nguy hại, đạt mục tiêu Nghị quyết; 100% chất thải rắn sinh hoạt, trong đó đảm bảo tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt dưới 15%, đạt mục tiêu Nghị quyết .

(17) Tỷ lệ che phủ cây xanh đến năm 2020 là 52%, đạt mục tiêu Nghị quyết; Tỷ lệ che phủ của rừng đến năm 2020 là 28,66%, không đạt mục tiêu Nghị quyết (mục tiêu Nghị quyết khoảng 29,76%).

4. Về quốc phòng:

(18) Hằng năm, hoàn thành chỉ tiêu giao quân Quân khu giao, đạt mục tiêu Nghị quyết.

5. Đánh giá tổng quát:

Bên cạnh những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an  ninh, quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 của tỉnh còn những tồn tại, hạn chế như sau: công tác thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, các nguồn thu có tỷ trọng lớn đạt thấp so dự toán. Tăng trưởng sản xuất công nghiệp chủ yếu tập trung ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực trong nước, năng suất lao động, giá trị gia tăng vẫn còn thấp, chưa phát huy mạnh vai trò liên kết để phát triển bền vững. Tiến độ đầu tư một số tuyến giao thông kết nối quan trọng còn chậm. Còn thiếu bác sĩ có trình độ tay nghề chuyên môn cao để phát triển những kỹ thuật chuyên sâu. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỷ lệ lây nhiễm một số bệnh truyền nhiễm còn khá cao như bệnh sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng. Vẫn còn để xảy ra một số trường hợp người dân lấn chiếm đất công; tự ý phân lô, tách thửa đất nông nghiệp trái quy định, sử dụng đất không đúng mục đích; ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân còn chưa cao. Việc gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh một số nơi còn chưa chặt chẽ.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025:

1. Mục tiêu tổng quát: Phát huy giá trị văn hóa; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tích cực, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát huy cao nhất các tiềm năng và lợi thế; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; bảo vệ môi trường để phát triển bền vững; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội; là trung tâm công nghiệp và dịch vụ cảng hàng không, cảng nước sâu, cửa ngõ giao thương quốc tế; một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước vào năm 2025 và là một trong những tỉnh phát triển trong tốp đầu của cả nước vào năm 2030.

2. Về các chỉ tiêu phát triển chủ yếu, dự kiến gồm 15 chỉ tiêu:

- Chỉ tiêu kinh tế

+ Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân hàng năm trên 8,5%.

+ GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt trên 186 triệu đồng ( tương đương 8.000 USD). 

+ Tổng vốn đầu tư xã hội huy động trong 5 năm trên 500.000 tỷ đồng. 

+ Thu ngân sách nhà nước hàng năm đạt dự toán được giao.

+ Kim ngạch xuất khẩu bình quân hàng năm tăng từ 8% trở lên.

- Chỉ tiêu xã hội

+ Đến cuối năm 2025 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có ít nhất 5 huyện hoàn thành nông thôn mới nâng cao; 25% số xã hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu và huyện Xuân Lộc đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

+ Đến cuối năm 2025 toàn tỉnh có 70% lao động qua đào tạo nghề.

+ Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 đạt 95%.

+ Đến cuối năm 2025, đạt tỷ lệ 10 bác sĩ/ vạn dân và 30 giường bệnh/ vạn dân.

+ Hàng năm có trên 90% gia đình, ấp (khu phố), 98% cơ quan, đơn vị, 75% doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 100% thiết chế văn hóa cấp huyện và cấp xã, 90% nhà văn hóa ấp (khu phố) hoạt động hiệu quả.

- Chỉ tiêu về môi trường

+ Tỷ lệ che phủ của rừng đạt 28,3%.

+ Đến cuối năm 2025, có trên 90% dân số đô thị, trên 85% dân số nông thôn sử dụng nước sạch theo chuẩn QC02. 

+ Đến cuối năm 2025, thu gom và xử lý chất thải y tế, chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp không nguy hại, chất thải nguy hại đạt 100%. 

+ Đến năm 2025 toàn tỉnh có 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn.

- Chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh

Hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên, tuyển quân, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, huấn luyện, diễn tập, giáo dục quốc phòng toàn dân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng do Chính phủ giao hàng năm.

3. Các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện:

- Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế tỉnh. Phát triển công nghiệp - xây dựng có hàm lượng khoa học công nghệ cao. Tập trung phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát triển đô thị. Phát triển các thành phần kinh tế và mô hình kinh doanh mới. Phát triển đồng bộ các loại thị trường. Đẩy mạnh hợp tác, liên kết vùng và quốc tế.

- Phát triển văn hóa, thể dục thể thao; y tế, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. 

- Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

- Tiếp tục xây dựng bộ máy các cơ quan nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. 

- Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế, xã hội, phát triển kinh tế gắn với tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Trên đây là báo cáo tóm tắt dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm 2021 - 2025./.

Phòng Tổng hợp Quy hoạch. 


 

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​