Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11

Thanh tra Sở

Tham mưu Ban Giám đốc Sở:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở.

2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

3. Hướng dẫn, kiểm tra các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra.

4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan và các quy định của pháp luật về ngành Kế hoạch và Đầu tư, theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh. Nội dung Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hàng năm (hoặc đột xuất nếu có) được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ về xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát đánh giá đầu tư hằng năm (hoặc đột xuất theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền) đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách theo hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Chủ trì, tổng hợp dự thảo báo cáo định kỳ 6 tháng và cả năm về báo cáo giám sát đánh giá đầu tư gửi UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

6. Xử lý các vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư được giao theo quy định và báo cáo kết quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền những quy định trái với văn bản pháp luật của Nhà nước được phát hiện qua hoạt động thanh tra.

7. Hàng năm xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

8. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, công tác tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

9. Đầu mối tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân; tham mưu Giám đốc Sở về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định về khiếu nại, tố cáo; theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Sở; giải quyết khiếu nại đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh Thanh tra Sở.

10. Tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra, tổ công tác khi có yêu cầu của các cơ quan, đơn vị có liên quan và ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Sở.

12. Chủ trì xây dựng ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công vụ của lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo dõi, thực hiện công tác đánh giá, xếp loại trong cơ quan hàng quý, 6 tháng, năm; thực hiện đánh giá công vụ trong nội bộ Sở và giữa các cơ quan có liên quan.

Chủ trì kiểm tra, phối hợp với bộ phận một cửa của Sở và các phòng nghiệp vụ để tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hàng tuần của Sở về tình hình xử lý hồ sơ một cửa, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của Ban giám đốc Sở.

13. Chủ trì thực hiện kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, trách nhiệm người đứng đầu. Kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong Sở.

14. Là đầu mối của Sở trong việc phối hợp công tác với Cổng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp (Tổng đài 1022) và Cổng dịch vụ Công quốc gia.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

16. Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở do Chánh Thanh tra phân công cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở.

    Điện thoại liên lạc: 0251.3843.705

1. Chánh Thanh tra​

- Đồng Hoài Nam

- Ngày tháng năm sinh: 10/12/1982

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3843.705

 + Di động      0908.101.282

- Email: namdh@dongnai.gov.vn​​
​2. Phó Chánh Thanh tra

- Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Chi

- Ngày tháng năm sinh: 1975

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3843.705

 + Di động      0913.610.282

- Email: chintk@dongnai.gov.vn​

NTKChi.png

 

 

Các trang giới thiệu khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​