Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11

Phòng Tổng hợp Quy hoạch

1. Chủ trì, tham mưu Ban giám đốc triển khai thực hiện Luật quy hoạch trên địa bàn tỉnh (trừ công tác bố trí vốn lập quy hoạch)

a) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch tỉnh; kế hoạch, chính sách, giải pháp, bố trí nguồn lực thực hiện và đánh giá thực hiện quy hoạch tỉnh; tổ chức lấy ý kiến, tổ chức công bố quy hoạch tỉnh; cung cấp dữ liệu có liên quan thuộc phạm vi quản lý của địa phương để cập nhật vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch; rà soát, đề xuất chủ trương điều chỉnh quy hoạch tỉnh; báo cáo về hoạt động quy hoạch trên địa bàn tỉnh hằng năm; quản lý và điều hành một số lĩnh vực về thực hiện kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; giám sát quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trừ quy hoạch tích hợp và quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành).

b) Xây dựng, đánh giá, quản lý, lưu trữ, công bố, cung cấp, khai thác và sử dụng thông tin, cơ sở dữ liệu về quy hoạch;

c) Tham mưu trình Ban giám đốc Sở các chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình Nghị sự về phát triển bền vững, chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050; tổ điều phối phát triển vùng và các nội dung khác có liên quan;

d) Thực hiện tham gia các hội đồng về quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội, liên kết vùng, tổ điều phối phát triển vùng thực hiện góp ý các nội dung về quy hoạch theo lĩnh vực được phân công; trong quá trình thực hiện lấy ý kiến các phòng nghiệp vụ có liên quan của Sở (nếu cần thiết).

2. Tham mưu trình Ban giám đốc Sở báo cáo UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai 05 năm và hàng năm; các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội của tỉnh

3. Tham mưu trình Ban giám đốc Sở dự thảo chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, 06 tháng, năm và 05 năm để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành, phối hợp việc thực hiện các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổng hợp xây dựng chương trình công tác quý, năm của UBND tỉnh

4. Tham mưu hướng dẫn và giám sát, kiểm tra các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt.

5. Theo dõi tình hình hoạt động chung của lĩnh vực an ninh quốc phòng và kinh tế xã hội của các huyện, thành phố. Theo dõi, phối hợp triển khai các chương trình phát triển kinh tế xã hội của các lĩnh vực, địa phương nêu trên; Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch của lĩnh vực, địa phương hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Chủ trì theo dõi về tham mưu, theo dõi, tổng hợp các nội dung về quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. Tổng hợp xây dựng chương trình công tác quý, năm của cơ quan.

7. Đề xuất, cung cấp thông tin kinh tế - xã hội cho các cơ quan và báo, đài theo phân công.

8. Chủ trì, phối hợp các nội dung liên quan công tác tái cơ cấu kinh tế tỉnh Đồng Nai, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (chỉ số PCI).

9. Chủ trì theo dõi, tổng hợp các hoạt động hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh với các địa phương trong nước.

10. Chủ trì thẩm định, tham mưu dự thảo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư; lập danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất đối với các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định pháp luật về đầu tư tại các địa bàn: huyện Cẩm Mỹ, thành phố Biên Hoà và thành phố Long Khánh; và thực hiện báo cáo theo quy định.

Thực hiện việc quản lý tài khoản do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp trên Hệ thống thông tin quốc gia về Đầu tư nước ngoài để lấy số giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách (ngoài địa bàn KCN) và thực hiện báo cáo theo định kỳ

11. Phối hợp với Thanh tra Sở về đề xuất danh mục các dự án thực hiện giám sát đánh giá đầu tư hàng năm, phối hợp trong quá trình thực hiện giám sát dự án cụ thể và xử lý các nội dung kiến nghị, đề xuất (nếu có).

12. Chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ có liên quan tham mưu công tác giao ban ngành kế hoạch và đầu tư trên địa bàn tỉnh.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

14. Tổ chức và hoạt động của phòng Tổng hợp, quy hoạch do Trưởng phòng phân công cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở.

Điện thoại liên lạc:  0251.3821.631

 ​1. Trưởng phòng

- Họ và tên:    Võ Minh Trung

- Ngày tháng năm sinh: 08/12/1984

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3821.631

 + Di động      0909​​.688.309

- Email: trungvm@dongnai.gov.vn

 THQH-VoMinhTrung.jpg

2. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:    Huỳnh Thị Quế Anh

- Ngày tháng năm sinh: 1981

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3821.631

 + Di động      0913.576.876

- Email: anhhtq@dongnai.gov.vn

THQH-HuynhThiQueAnh.jpg

 ​

Các trang giới thiệu khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​