Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11

Văn phòng Sở

 

Tham mưu trình Ban Giám đốc Sở:

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh

a)  Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; dự thảo quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập của Sở theo quy định của pháp luật;

b) Dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư cho các Sở, ban, ngành Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; do Ban giám đốc Sở giao Văn phòng Sở chủ trì;

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Sở theo quy định của pháp luật;

3. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao; quản lý, vận hành trang thông tin điện tử và cổng thông tin dịch vụ công của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Quản lý và chịu trách nhiệm về thủ quỹ, sổ sách kế toán, tài chính, tài sản của cơ quan được giao theo quy định của pháp luật (bao gồm các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất và công trình của Phòng Đăng ký kinh doanh, Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp).

6. Hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

7. Quản lý Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại trung tâm hành chính công tỉnh; theo dõi thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông. Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo số lượng hồ sơ đang xử lý, hồ sơ tiếp nhận mới, số lượng hồ sơ đã trả kết quả và đang xử lý của các phòng nghiệp vụ có thực hiện giải quyết hồ sơ một cửa.

Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Dự thảo ban hành (sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nếu có) về bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; theo dõi công tác cải cách hành chính; theo dõi công tác kiểm soát thủ tục hành chính; theo dõi công tác rà soát đơn giản hoá quy định, thủ tục hành chính; theo dõi công tác khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức và các giải pháp nâng cao chỉ số PAPI hàng năm; theo dõi tổng hợp kết quả tự đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính.

Tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ từ Trung tâm hành chính công của tỉnh đến các phòng nghiệp vụ liên quan; Tiếp nhận kết quả xử lý hồ sơ của các phòng chuyển giao đến Trung tâm hành chính công của tỉnh (qua hệ thống Bưu điện) để trả kết quả đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

8. Triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO; thực hiện nhiệm vụ pháp chế của đơn vị; quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận, văn hóa công sở, bảo vệ bí mật nhà nước,…của cơ quan.

9. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; quản lý con dấu của cơ quan, của Đảng ủy, của Thanh tra Sở và của Công đoàn theo quy định; in ấn, sao lục tài liệu theo yêu cầu của lãnh đạo Sở, các phòng và các tổ chức thuộc cơ quan; thực hiện công tác tạp vụ.

10. Hướng dẫn khách đến làm việc thực hiện đúng nội quy cơ quan;  thực hiện các công tác đối nội, đối ngoại; thực hiện công tác dân quân tự vệ của cơ quan; thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của cơ quan; đảm bảo an ninh, an toàn trật tự của cơ quan. Đảm bảo công tác quản trị cơ sở vật chất, các điều kiện, phương tiện làm việc cho các hoạt động của Sở.

11. Dự thảo lịch công tác tuần của Ban giám đốc Sở. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp giao ban của Ban Giám đốc và giao ban của Ban Giám đốc với lãnh đạo phòng theo định kỳ và đột xuất theo chỉ đạo của Giám đốc Sở; Dự thảo văn bản kết quả cuộc họp của các cuộc họp nêu trên.

12. Theo dõi và tổng hợp việc cử nhân sự tham gia thành viên các hội đồng, Ban Chỉ đạo, tổ chuyên viên,… mà Sở Kế hoạch và Đầu tư là thành viên Ban chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành có liên quan.

13. Thực hiện công tác Đảng cho Đảng ủy Sở.

14. Thực hiện ký các văn bản theo quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

16. Tổ chức và hoạt động của Văn phòng do Chánh Văn phòng phân công cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở.

Điện thoại: 0251. 3822.505

 

1. Chánh Văn phòng 

- Họ và tên:    Nguyễn Thị Đoan Trang

- Ngày tháng năm sinh: 1976

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan    0251.3822.505

 + Di động     0916.667.398

- Email: trangntd@dongnai.gov.vn


ec16b477899a5fc4068b.jpg

2. Phó Chánh Văn phòng
- Họ và tên:    Nguyễn Vũ Anh Dũng
- Ngày tháng năm sinh: 27/7/1987
- Điện thoại liên lạc:
   + Cơ quan    0251.3822.505
   + Di động     0978073223
- Email: dungnva.skhdt@dongnai.gov.vn
8f0ccc5c3e539f0dc642.jpg

3. Phó Chánh Văn phòng
- Họ và tên: Nguyễn Tấn Hải
- Ngày tháng năm sinh: 19/11/1981
- Điện thoại liên lạc:
  + Cơ quan: 0251.3822.505
  + Di động: 0949.980.345
- Email: haint.skhdt@dongnai.gov.vn​
0cf1ca4cc04861163859.jpg

Các trang giới thiệu khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​