Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11

Phòng Quản lý ngành

Tham mưu, giúp Ban Giám đốc Sở:

1. Theo dõi tình hình hoạt động chung của các sở, ngành (trừ: lĩnh vực an ninh quốc phòng, các sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải) và tổ chức đoàn thể xã hội theo lĩnh vực, ngành, công tác thanh niên. Theo dõi, phối hợp triển khai các chương trình phát triển kinh tế xã hội theo lĩnh vực, ngành quản lý; Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch của ngành, đơn vị theo dõi hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

2. Chủ trì theo dõi về tham mưu, theo dõi, tổng hợp các nội dung về quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với phòng Tổng hợp, Quy hoạch thẩm định, điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật- chuyên ngành về kế hoạch, chương trình mục tiêu của các ngành và tổ chức đoàn thể xã hội (nếu có) trên địa bàn tỉnh và các đơn vị trực thuộc có liên quan. Giám sát quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Tham gia các hội đồng về quy hoạch và góp ý các nội dung về quy hoạch theo lĩnh vực được phân công; trong quá trình thực hiện lấy ý kiến các phòng ban liên quan của Sở (nếu cần thiết)

4. Theo dõi tổng hợp thực hiện chuyển đổi số của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

5. Đầu mối tổng hợp công tác lập kế hoạch, giao kế hoạch và theo dõi tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu từ Trung ương hỗ trợ (trừ các chương trình cụ thể hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư công); hướng dẫn các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm các chương trình mục tiêu quốc gia. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, kế hoạch hàng năm gửi Bộ, ngành theo quy định.

6. Chủ trì tham mưu ban hành và tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh: hướng dẫn việc thực hiện chính sách xã hội hóa; tổng hợp danh mục dự án kêu gọi xã hội hóa hàng năm, 05 năm báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh thông qua; phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo tình hình và đề xuất xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách xã hội hóa. 

7. Dự thảo chương trình, kế hoạch thuộc trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư về sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do địa phương quản lý; cơ chế quản lý đối với doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước; dự thảo chương trình, kế hoạch, đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp tư nhân (bao gồm chương trình đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo), phát triển hợp tác xã, hộ kinh doanh hàng năm và 5 năm trên địa bàn tỉnh.

8. Tham mưu theo dõi, tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước và tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu của doanh nghiệp nhà nước; đầu mối xây dựng nội dung, đề án, chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn; đầu mối tổ chức triển khai, theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.

9. Về kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân

a) Chủ trì tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh, kinh tế tư nhân; xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh; xây dựng, tổng kết và nhân rộng mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động hiệu quản, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; tổ chức thực hiện việc đăng ký liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo thẩm quyền;

b) Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành;

c) Đầu mối, phối hợp các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;

d) Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

10. Chủ trì tham mưu Ban giám đốc Sở về triển khai quy định thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh, chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước nằm ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp cao, khu kinh tế và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về đầu tư. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ có liên quan đề xuất, triển khai và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc (nếu có) trong qua trình thực hiện.

11. Chủ trì thẩm định, tham mưu dự thảo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư; lập danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất đối với các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định pháp luật về đầu tư tại các địa bàn huyện: Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Nhơn Trạch; và chủ trì tổng hợp báo cáo theo quy định.

12. Rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình cấp, điều chỉnh, chấm dứt hoạt động dự án, cấp, điều chỉnh, thu hồi quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước nằm ngoài Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

13. Phối hợp với Thanh tra Sở về đề xuất danh mục các dự án thực hiện giám sát đánh giá đầu tư hàng năm theo địa bàn, lĩnh vực được phân công theo dõi, phối hợp trong quá trình thực hiện giám sát dự án cụ thể và xử lý các nội dung kiến nghị, đề xuất (nếu có).

14. Tham mưu về thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

15. Theo dõi và thực hiện nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với hoạt động của các Hiệp hội doanh nghiệp; Ban hành động hỗ trợ doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc có liên quan.

16. Về các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO)

a) Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt tiếp nhận các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của tỉnh;

b) Giám sát, đánh giá thực hiện các chương trình, dự án sử dụng các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc liên quan đến các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài có liên quan đến nhiều Sở, ban, ngành, cấp huyện, cấp xã; báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

17. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

18. Tổ chức và hoạt động của phòng Quản lý ngành do Trưởng phòng phân công cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc.

 Điện thoại liên lạc:  0251.3843.635

 

​​​​​1. Trưởng phòng

- Họ và tên:     Nguyễn Đình Chiến

- Ngày tháng năm sinh: 1982

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3843.635

 + Di động    

- Email: chiennd@dongnai.gov.vn​

PTKTN-NguyenDinhChien.png 
​​
​2. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:     Nguyễn Kim Trung

- Ngày tháng năm sinh:  02/7/1971

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3825.694

 + Di động     0913.170.703

- Email trungnk@dongnai.gov.vn

PTKTN-NguyenKimChung.jpg
3. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên: Hoàng Thị Hiền

- Ngày tháng năm sinh: 26/2/1979

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3843.635

 + Di động      0918.154.728

- Email: hienht@dongnai.gov.vn​
Vp-HoangThiHien.bmp

Các trang giới thiệu khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​