Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Ủy quyền phê duyệt quyết định đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 29 tháng 12 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 5266/QĐ-UBND về việc Ủy quyền phê duyệt quyết định đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (kèm theo Quyết định). Quyết định gồm 5 Điều với một số nội dung chính như sau:

Ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt quyết định đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định tại điểm 1 khoản 17 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và khoản 3 Điều 84 Luật Đầu tư công, trừ dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Đầu tư công.

Thời hạn ủy quyền theo hiệu lực của quy định tại điểm 1 khoản 17 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và khoản 3 Điều 84 Luật Đầu tư công.

Trách nhiệm của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là được sử dụng con dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tư để phê duyệt quyết định đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Không được ủy quyền tiếp cho cấp phó thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền. Thực hiện đúng các nhiệm vụ, quyền hạn, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, quyền hạn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền và định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện. Rà soát, tham mưu điều chỉnh đối với các thủ tục hành chính được ủy quyền đảm bảo đơn giản, rút ngắn thời gian xử lý.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2021./.

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư.​

 

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​