Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
Quyết định số 65/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 65/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định về kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, định mức chi được quy định cụ thể như sau:

1. Chi soạn thảo đề cương chi tiết dự thảo văn bản

a) Nghị quyết của HĐND

- Nghị quyết mới hoặc thay thế:

+ Cấp tỉnh: 1.500.000 đồng;

+ Cấp huyện: 1.400.000 đồng;

+ Cấp xã: 1.300.000 đồng;

- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung:

+ Cấp tỉnh: 950.000 đồng;

+ Cấp huyện: 900.000 đồng;

+ Cấp xã: 850.000 đồng;

b) Quyết định của UBND

- Quyết định mới hoặc thay thế:

+ Cấp tỉnh: 1.500.000 đồng;

+ Cấp huyện: 1.400.000 đồng;

+ Cấp xã: 1.350.000 đồng;

- Quyết định sửa đổi, bổ sung:

+ Cấp tỉnh: 950.000 đồng;

+ Cấp huyện: 900.000 đồng;

+ Cấp xã: 850.000 đồng;

2. Chi soạn thảo văn bản

a) Nghị quyết của HĐND

- Nghị quyết mới hoặc thay thế:

+ Cấp tỉnh: 4.800.000 đồng;

+ Cấp huyện: 4.750.000 đồng;

+ Cấp xã: 4.700.000 đồng;

- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung:

+ Cấp tỉnh: 4.000.000 đồng;

+ Cấp huyện: 3.950.000 đồng;

+ Cấp xã: 3.900.000 đồng;

b) Quyết định của UBND

- Quyết định mới hoặc thay thế:

+ Cấp tỉnh: 4.800.000 đồng;

+ Cấp huyện: 4.750.000 đồng;

+ Cấp xã: 4.700.000 đồng;

- Quyết định sửa đổi, bổ sung:

+ Cấp tỉnh: 4.000.000 đồng;

+ Cấp huyện: 3.950.000 đồng;

+ Cấp xã: 3.900.000 đồng.

3. Chi soạn thảo các báo cáo phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

a) Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh: 3.000.000 đồng;

b) Bản tổng hợp, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND, dự thảo nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND

- Bản tổng hợp, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với văn bản ban hành mới, thay thế:

+ Cấp tỉnh: 900.000 đồng;

+ Cấp huyện: 850.000 đồng;

+ Cấp xã: 750.000 đồng;

- Bản tổng hợp, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều:

+ Cấp tỉnh: 600.000 đồng;

+ Cấp huyện: 550.000 đồng;

+ Cấp xã: 450.000 đồng;

c) Báo cáo, đánh giá nhận xét của người phản biện, thành viên hội đồng thẩm định, báo cáo tham luận:

- Đối với đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND, dự thảo nghị quyết ban hành mới hoặc thay thế của HĐND, quyết định ban hành mới hoặc thay thế của UBND:

+ Cấp tỉnh: 500.000 đồng;

+ Cấp huyện: 400.000 đồng;

+ Cấp xã: 300.000 đồng;

- Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều:

+ Cấp tỉnh: 300.000 đồng;

+ Cấp huyện: 250.000 đồng;

+ Cấp xã: 200.000 đồng;

d) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách: 8.000.000 đồng;

e) Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo (nếu trong dự thảo có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới): 2.000.000 đồng;

g) Báo cáo tổng kết việc thi hành luật hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật: 4.000.000 đồng.

4. Soạn thảo văn bản góp ý, báo cáo thẩm định, thẩm tra văn bản của cơ quan thẩm định, thẩm tra

a) Văn bản góp ý: 350.000 đồng;

b) Báo cáo thẩm định, báo cáo thẩm tra: 

+ Cấp tỉnh: 750.000 đồng;

+ Cấp huyện: 650.000 đồng;

+ Cấp xã: 550.000 đồng.

5. Chỉnh lý hoàn thiện Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND: 300.000 đồng.

6. Chi cho cá nhân tham gia họp, hội thảo, toạ đàm, hội nghị phục vụ công tác xây dựng dự kiến chương trình, soạn thảo, đánh giá tác động góp ý thẩm định, thẩm tra văn bản; điều tra, khảo sát; theo dõi, đánh giá về tình hình thi hành pháp luật

- Chủ trì: 150.000 đồng/người/cuộc họp;

- Các thành viên tham dự: 100.000 đồng/người/cuộc họp;

- Ý kiến tham luận bằng văn bản của thành viên tham dự: 400.000 đồng/người/cuộc họp.

7. Trường hợp các nội dung chi, mức chi trên vượt định mức phân bổ tại Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, căn cứ vào khả năng nguồn kinh phí, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì sắp xếp, bố trí một khoản kinh phí từ nguồn ngân sách chi thường xuyên đã được giao để hỗ trợ kịp thời cho việc thực hiện các hoạt động có liên quan trong quá trình xây dựng văn bản do cơ quan, đơn vị mình thực hiện.

Văn phòng Sở.​

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​