Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022.

     Sáng ngày 15 tháng 12 năm 2021, tại Trung tâm hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022. Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư – Ông Hồ Văn Hà đã trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và triển khai nội dung Quyết định của UBND tỉnh về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022; Chỉ thị về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Giao chỉ tiêu KTXH 2.jpg

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hồ Văn Hà báo cáo  tại Hội nghị

      * Phần thứ nhất: Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

     Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Kế hoạch 5 phát triển kinh tế- xã hội năm 2021-2025. Quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 tỉnh Đồng Nai; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4690/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2020 về việc tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội cả nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng. Trong bối cảnh đó, Tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh. Kết quả, có 37/42 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết 20 của HĐND tỉnh, trong đó:
     - 10 chỉ tiêu vượt mục tiêu Nghị quyết  (Trong đó có: 04 chỉ tiêu chính vượt mục tiêu Nghị quyết (Kim ngạch xuất khẩu, Tổng thu ngân sách, Giảm số người chết do tai nạn giao thông, Phấn đấu làm giảm số vụ phạm pháp hình sự) và 06 chỉ tiêu thành phần vượt mục tiêu Nghị quyết (Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Tỷ lệ dân số tại nông thôn sử dụng nước sạch đạt chuẩn QC02, Tỷ lệ cai nghiện ma túy tập trung, Tỷ lệ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, Tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự, Tỷ lệ điều tra các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng)).
     - 03 chỉ tiêu không đạt mục tiêu Nghị quyết (Trong đó: 02 chỉ tiêu chính không đạt (Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP), GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành); 01 chỉ tiêu thành phần không đạt là Tỷ lệ cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy.
   - 27 chỉ tiêu đạt mục tiêu Nghị quyết.
   - 02 chỉ tiêu gồm: Tỷ lệ thiết chế văn hóa cấp huyện và cấp xã hoạt động hiệu quả và Tỷ lệ nhà văn hóa ấp (khu phố) hoạt động hiệu quả không có cơ sở đánh giá; do tình hình dịch bệnh Covid 19, các hoạt động tụ tập đông người không được tổ chức nên không đánh giá hiệu quả hoạt động của 2 chỉ tiêu này.
    Qua kết quả thực hiện năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai có những nét chính như sau:
    - Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng thấp so với cùng kỳ. Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh – GRDP đạt 214.365.817 tỷ đồng, tăng 2,15% so với cùng kỳ, không đạt mục tiêu Nghị quyết (Mục tiêu Nghị quyết tăng trên 8,5%); GRDP bình quân đầu người năm 2021 đạt 118,45 triệu đồng (tương đương 5.179,5 USD), không đạt mục tiêu Nghị quyết.
   - Thu ngân sách nhà nước khoảng 62.366,8 tỷ đồng, đạt 132% dự toán đầu năm và tăng 12% so với cùng kỳ (Cùng kỳ 2020 đạt 55.745,668 tỷ đồng. Trong đó: Thu nội địa là 44.766,787  tỷ đồng, đạt 132% dự toán đầu năm và tăng 7% so cùng kỳ (cùng kỳ 2020 đạt 41.842,137 tỷ đồng); Thu lĩnh vực xuất nhập khẩu: khoảng 17.600 tỷ đồng, đạt 133% dự toán đầu năm và tăng 27% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2020 đạt 13.903,531 tỷ đồng). Tổng chi ngân sách địa phương khoảng 22.733,675 tỷ đồng, đạt 97% so với dự toán, tăng 4% so cùng kỳ (Trong đó: Chi đầu tư phát triển đạt 8.159,580 tỷ đồng, bằng 90% so dự toán đầu năm, tăng 11% so với cùng kỳ; Chi thường xuyên 13.861,167 tỷ đồng, đạt 100% so với dự toán đầu năm và tăng 4% so với cùng kỳ)
   - Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ năm 2021 tăng 2,01% so với cùng kỳ; tổng lượt khách đến tham quan và lưu trú giảm 34%; doanh thu dịch vụ du lịch giảm 35% .
   - Kim ngạch xuất khẩu ước đạt ước 21,2 tỷ USD, tăng 12,76% so cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu năm 2021 ước đạt khoảng 20 tỷ USD, tăng 36,17% so cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa năm 2021 ước tính xuất siêu đạt 1,25 tỷ USD.
   - Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch 2021 sau điều chỉnh là 66,46%, trong đó: đối với nguồn vốn ngân sách địa phương đạt 90% (ngân sách tỉnh, ngân sách huyện đạt 90%); đối với nguồn ngân sách Trung ương là 28,1% (trong đó nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ (đầu tư dự án quan trọng quốc gia), đạt 19,16% kế hoạch). Đối với nguồn vốn kéo dài các năm chuyển sang năm 2021, tỷ lệ giải ngân ước đạt 66,6% vốn ngân sách Trung ương và 90% vốn ngân sách tỉnh.
    - Thu hút đầu tư trong nước đạt 17.042,2 tỷ đồng, bằng 55,4% so cùng kỳ; Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 1,3 tỷ USD, đạt kế hoạch năm, bằng 98,2% so cùng kỳ.
    Lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh có trên 1.069 DA đầu tư trong nước còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký gần 303 nghìn tỷ đồng; và trên 1.563 DA FDI còn hiệu lực với số vốn đăng ký đạt 32,4 tỷ USD. 
    - Đăng ký thành lập mới 3.400  doanh nghiệp, bằng 85,5% so với cùng kỳ.
Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có trên 44.000 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký 392 nghìn tỷ đồng.
    - Xây dựng nông thôn mới năm 2021 được quan tâm thực hiện: ước có thêm 13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 03 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Luỹ kế đến nay, toàn tỉnh có 61/120 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 05 khu dân cư kiểu mẫu.
    - Các lĩnh vực văn hóa xã hội, chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ, công tác đầu tư mạng lưới trường lớp, trang thiết bị dạy học được quan tâm thực hiện; công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh, đặc biệt trước tình hình dịch bệnh Covid 19 bùng phát trở lại, đến nay tỉnh đã từng bước thực hiện kế hoạch sống chung với dịch, từng bước mở cửa các hoạt động kinh tế xã hội.
     Công tác tư pháp, thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng ngày càng đi vào nề nếp. Công tác cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp được quan tâm chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện.
    - Công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân, chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu ở 3 cấp. Trật tự, trị an tại các địa bàn trọng điểm đã có nhiều thay đổi; các băng nhóm, tụ điểm tội phạm, tệ nạn xã hội đã giảm mạnh.
     Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được tỉnh Đồng Nai đang phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức, cụ thể: dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đe dọa sức khỏe, tính mạng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế, các vấn đề về an sinh, xã hội của tỉnh; sản xuất công nghiệp có mức tăng thấp so cùng kỳ; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn diễn biến phức tạp; dịch tả heo châu Phi có nguy cơ tái bùng phát trở lại; tình hình tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn, giá bán các thành phẩm nông, lâm, thủy sản xuống thấp, nhất là giá heo, giá gà giảm sâu trong thời gian dài. Giải ngân vốn đầu tư công chậm, chưa đạt yêu cầu kế hoạch đề ra. Thu hút đầu tư trong nước, nước ngoài và đăng ký thành lập mới doanh nghiệp đều giảm so với cùng kỳ năm 2020. Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều khu vực dịch vụ chịu thiệt hại nặng nề, nhất là lĩnh vực du lịch, dịch vụ ăn uống, vận tải, nhu cầu tiêu dùng của người dân giảm mạnh; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng thấp. Việc triển khai các thủ tục đầu tư các dự án trong nước gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về các qui định của pháp luật.

     * Phần thứ hai: Mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2022. 
     Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch năm 2021 và tình hình thực tế của địa phương, dự báo các ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, dự kiến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2022 gồm 31 chỉ tiêu gồm: 07 chỉ tiêu lĩnh vực kinh tế; 03 chỉ tiêu về môi trường; 12 chỉ tiêu về an sinh xã hội; 02 chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo; 07 chỉ tiêu lĩnh vực QP-AN và cấp độ an toàn thông tin cơ quan Nhà nước.
    Trên đây là báo cáo tóm tắt một số thông tin chủ yếu về kinh tế - xã hội 2021 một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022 và thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh./.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch.

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​